Статут ГО ОГІЦ

 • 1. Загальні положення

  1.1.      Олександрійський гендерний інформаційний центр (далі в тексті ОГІЦ) є незалежною, некомерційною та неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах осіб для здійснення цілеспрямованих дій у сфері гендерної політики.1.2.      ОГІЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.1.3.      ОГІЦ діє на принципах добровільності, гласності самоврядування, законності та рівноправності його членів.1.4.      ОГІЦ тісно співпрацює з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у - забезпеченні гендерної рівності в суспільстві.1.5.      ОГІЦ набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації.1.6.      ОГІЦ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно із законодавством може бути накладене стягнення.1.7.      ОГІЦ репрезентує Інтереси його, членів у державних органах влади і управління та в національних і міжнародних організаціях.1.8.      ОГІЦ не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, держави, державних органів і організацій, так само як члени, держава, державні органи і організації не несуть відповідальності по зобов'язаннях ОГІЦ1.9.      Юридична адреса ОГІЦ: 28000 м. Олександрія Кіровоградської області вул. Шевченка, 66. Телефон: 71315.1.10.  ОГІЦ діє на території Олександрійського району Кіровоградської області.

 • 2. Мета, завдання та напрямки діяльності ОГІЦ

  2.1.      Основною метою діяльності ОГІЦ є інформаційне забезпечення розв'язання гендерних питань та створення інформаційної бази з усіх аспектів тендерної політики, співпраця з державними організаціями, громадськими об'єднаннями та окремими громадянами Олександрійського району та Кіровоградської області.2.2.       Основні завдання ОГІЦ:● забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації;● сприяння вільному розповсюдженню інформації;● створення бази даних з гендерних питань;● пропаганда державної політики щодо рівних конституційних прав та подолання гендерних проблем;● здійснення цілеспрямованих дій у сфері формування відповідного світогляду громадян;● підтримка і розвиток прямих міжнародних контактів та зв’язків.Обмеження діяльності ОГІЦ може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.2.3.       Для здійснення своїх завдань ОГІЦ в установленому законом порядку:● здійснює громадський контроль за розв'язання питань гендерної рівності громадян;● організовує громадське обговорення актуальних проблем гендерної політики;● забезпечує Інформування громадськості з гендерних проблем та шляхів їх вирішення;● підтримує Ініціативи громадських рухів, установ та організацій, спрямованих на розвиток гендерної політики;● підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;● розповсюджує досягнення світового досвіду у сфері розв'язання гендерних проблем;● сприяє реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, які спрямовані на розвиток демократичного громадянського суспільства;● здійснює видавничу діяльність без мети отримання прибутку;● проводить конкурси, семінари, тренінги, наради, конференції, форуми та інші заходи з гендерних питань із залученням досвідчених спеціалістів у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, психології, економіки, правознавства, податкового законодавства тощо - самостійно або з іншими організаціями, бере участь у таких же заходах, як в Україні, так і закордоном;● забезпечує вільний доступ до літератури з питань права, економіки, менеджменту, психологічної підтримки, охорони здоров’я тощо;2.1.      Основною метою діяльності ОГІЦ є інформаційне забезпечення розв'язання гендерних питань та створення інформаційної бази з усіх аспектів гендерної політики, співпраця з державними організаціями, громадськими об'єднаннями та окремими громадянами Олександрійського району та Кіровоградської області.● співпрацює з державними організаціями, громадськими об’єднаннями та окремими громадянами, укладає відповідні угоди про співпрацю.● Здійснює іншу діяльність згідно з цілями і завданнями, яка не суперечить чинному законодавству.

 • 3. Права та обов’язки ОГІЦ

  3.1.       ОГІЦ є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків України.
  3.2.       Має круглу печатку зі своєю назвою та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Президією і реєструються в установленому законом порядку.
  3.3.       Для здійснення цілей і завдань, визначених у статуті ОГІЦ користується правом:
  ● виступати учасником цивільноправових відносин, набувати майнові і немайнові права;● представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;● проводити масові заходи (збори, конференції, форуми тощо);● ідейно, організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;● утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, представництва;● одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;● вносити пропозиції до органів влади і управління;● розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;● займатися видавничою діяльністю без мети отримання прибутку;● користуватися іншими правами, передбаченими законами України;3.4. ОГІЦ зобов'язаний:● забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

 • 4. Порядок вступу та виходу з ОГІЦ

  4.1. Прийом індивідуальних членів здійснюється за рішенням Президії ОГІЦ на підставі письмової заяви вступника.4.2. Прийом колективних членів здійснюється Президією ОГІЦ на підставі рішення трудового колективу.4.3. Заява про вступ до ОГІЦ розглядається в десятиденний строк Президією ОГІЦ, яка приймає рішення про прийняття або відмовляє заявникові.Президія ОГІЦ не зобов’язана пояснювати заявникові причинивідмови.4.4. Особи, які зробили значний внесок у розвиток гендерного руху, можуть бути обрані на конференціях почесними членами ОГІЦ.4.5. Для виходу зі складу ОГІЦ подається мотивована заява Голові Президії ОГІЦ.4.6. Вибуття з членів ОГІЦ здійснюється:● на підставі заяви;● при систематичній несплаті членських внесків;● при припиненні роботи у ОГІЦ і неучасті в обов’язкових заходах ОГІЦ;● у зв’язку з діяльністю, що суперечить завданням ОГІЦ.

 • 5. Права та обов'язки членів ОГІЦ

  5.1. Членами ОГІЦ є громадяни України та колективні члени підприємств, установ, організацій.
  5.2. Члени ОГІЦ мають право:
  ● вибирати і бути обраними у керівні органи ОГІЦ;● брати участь у всіх видах діяльності, яка проводиться ОГІЦ;● виносити на обговорення керівних органів ОГІЦ пропозиції, пов'язані з цілями та завданнями ОГІЦ;● користуватися в повному обсязі інформацією, що є в ОГІЦ, та послугами, які надає ОГІЦ;● користуватися допомогою і захистом у межах завдань, засобів і можливостей ОГІЦ;● мати вичерпну інформацію про діяльність ОГІЦ;● вільно виходити з ОГІЦ.
  5.3. Члени ОГІЦ зобов'язані:
  ● дотримуватися вимог цього Статуту і сплачувати вступні і щорічні членські внески;● брати участь в діяльності ОГІЦ;● виконувати рішення, які приймаються органами ОГІЦ;● сприяти вирішенню завдань, які визначені у Статуті;● брати активну участь у роботі органів ОГІЦ, до яких вони обрані.

 • 6. Структура і керівні органи ОГІЦ

  6.1. Керівними органами ОГІЦ є конференція і Президія6.2. Вищим керівним органом ОГІЦ є конференція його членів, яка може бути звітно-виборною, робочою і надзвичайною; представництво на конференцію встановлюється Президією ОГІЦ.6.2.1. Звітно-виборна конференція скликається не рідше одного разу на чотири роки Президією для звіту про діяльність ОГІЦ. виборів керівних органів і розробки основних напрямків діяльності ОГІЦ.6.2.2. Робоча конференція скликається Президією за потреби для розв'язання поточних справ ОГІЦ та інших питань.6.2.3. Надзвичайна конференція скликається на вимогу ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менш ніж 2/3 членів ОГІЦ.6.2.4. Робоча конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть участь представники більш ніж половини членів ОГІЦ, звітно-виборна та надзвичайна конференція - за наявності представників двох третин членів.6.2.5. Компетенцією конференції є:● затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;● обрання голови ОГІЦ, складу Президії ОГІЦ. ревізійної комісії строком на чотири роки;● визначення розміру вступного і щорічного членських внесків тапорядку їх оплати;● затвердження звіту Президії про діяльність ОГІЦ, голови, ревізійної комісії і фінансового звіту;● реалізація права власності на майно та кошти ОГІЦ;● реорганізація і ліквідація ОГІЦ.6.2.6. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів, за ви­нятком внесення доповнень і змін до Статуту та припинення, діяльності ОГІЦ, ці рішення приймаються двома третинами голосів присутніх членів.6.3. У період між конференціями керівництво діяльністю ОГІЦ здійснює Правління ОГІЦ. Президія складається з голови, заступників голови, секретаря і членів Президії.6.3.1. Президія обирається установчою, звітно-виборною або надзвичайною конференцією відкритим голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.6.3.2. Чисельний склад Президії і кількість заступників голови визначаються конференцією.6.3.3. Президія обирає зі свого складу заступників голови та секретаря.6.3 Голова ОГІЦ керує його роботою, організовує роботу Президії і репрезентує ОГІЦ в державних органах, громадських та інших організаціях в Україні і за її межами, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів ОГІЦ:● робить заяви від імені ОГІЦ;● скликає засідання та організує роботу Президії;● головує на засіданні Президії;● звітує перед Конференцією, Президією про проведену у відповідні періоди роботу;● в межах бюджету є розпорядником коштів ОГІЦ;● розвʼязує усі оперативні питання, пов’язані із поточною діяльністю ОГІЦ;● може делегувати частину своїх зобов'язань заступникам.6.3.5. Заступники голови репрезентують ОГІЦ за дорученням голови в державних органах, громадських та інших організаціях в Україні та за кордоном, виконують інші доручення конференції, Президії, голови.6.3.6. Повноваження Президії ОГІЦ:● розробляє та координує основні напрямки діяльності ОГІЦ;● реалізує програми діяльності ОГІЦ;● заслуховує та затверджує квартальні звіти Президії;● затверджує кандидатури на звання Почесного члена ОГІЦ;● створює робочі органи, необхідні для забезпечення діяльності ОГІЦ;● приймає колективних членів ОГІЦ;● забезпечує виконання рішень конференцій;● здійснює господарське управління майном та коштами ОГІЦ.6.3.7. Засідання Президії повноважне, якщо на ньому присутня більш ніж половина її складу, голова або один з заступників голови. Президія приймає рішення простою більшістю голосів.6.4. Ревізійна комісія контролює виконання статутних вимог, фінансово-господарську діяльність ОГІЦ.    6.4.1. Ревізійна комісія обирається конференцією відкритим голосуванням, простою більшістю голосів терміном на період між звітно-виборними конференціями з-поміж делегатів конференції, які не є членами Президії. Склад і кількість членів ревізійної комісії" визначаються конференцією.6.4.2. Члени ревізійної комісії обирають зі свого складу голову та секре­таря.

 • 7. Порядок внесення змін та доповнень

  7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться за рішенням конференції ОГІЦ.
  7.2. Рішення приймаються двома третинами голосів присутніх членів і підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації ОГІЦ.
  7.3. Про зміни, що сталися в статутних документах, ОГІЦ повідомляє в 5-денний строк в реєстраційний орган.

 • 8. Господарська діяльність ОГІЦ

  8.1. ОГІЦ здійснює господарську діяльність відповідно до законодавства та його Статуту.
  8.2. ОГІЦ користується самостійністю у питаннях прийняття рішень щодо використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

 • 9. Майно та кошти ОГІЦ

  9.1. ОГІЦ може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійс­нення його статутних завдань.
  9.2. ОГІЦ набуває право власності на кошти та інше майно, передане її засновниками, членами або державою у власність в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків від отримання грантів, наданих вітчизняними та міжнародними організаціями, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане з власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
  9.3. ОГІЦ може мати у власності майно культурно-освітнього призначення, грошові засоби, обладнання, оснащення та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності.
  9.4. Кошти ОГІЦ витрачаються на:
  ● проведення семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, конкурсів
  та інших заходів;
  ● забезпечення поточної діяльності ОГІЦ;● зовнішні зв'язки ОГІЦ з організаціями, товариствами, в т.ч. закордонними;● інші цілі, які не суперечать Статуту.

 • 10. Облік і звітність

  10.1. ОГІЦ зобов'язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 • 11. Припинення діяльності ОГІЦ

  11.1. Припинення діяльності ОГІЦ здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.
  11.1.1. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх присутніх членів.
  11.1.2. Ліквідація здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше двох третіх присутніх членів або за рішенням суду.
  11.2. Кошти та інше майно ОГІЦ, в тому числі в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.